Adatvédelmi tájékoztató:

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A webáruházban megjelenített képi- és szöveges információs tartalmak az oldal üzemeltetőjének tulajdonát képezik. Azok, az oldal tulajdonosának beleegyezése nélkül történő másolása, továbbítása és felhasználása tilos! Az oldal használata ezen feltételek elfogadását jelenti.

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webshopunknak, figyelmesen olvassa el Adatvédelmi elveinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A weboldal üzemeltető és adatkezelő adatai:
Jupiter-Reál Kft. (a továbbiakban:  “Szolgáltató”)
Adószám: 12699102-2-19
Cégjegyzékszám: 19-09-506011
Kibocsájtó cégbíróság: VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK CÉGBÍRÓSÁGA
Alapítás időpontja: 2001.08.15.
Szerződés nyelve: magyar
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-91035/2015; és NAIH-91034/2015

Adatvédelmi elvek

Az adatkezelő címe: 8200 Veszprém, Budapest u 75.

Elérhetőségek:
Telefon: +36-88/782-940
Mobil: +36-20/429-01-07
E-mail: webaruhaz@jupiter-real.hu
Weboldal: www.jupiter-real.hu

1. Az adatkezelés megnevezése:
Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében.

2. Az adatkezelés jogalapja:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

3. A kezelt adatok köre:
A weboldalon nyújtott szolgáltatások igénybevétele adatok megadásához kötött, melynél az adatkezelő adatokat kérhet a felhasználótól. A webáruház használata és a regisztráció önkéntes. Az oldalon történő regisztrációval, a felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy a saját maguk által megadott személyes és egyéb adataikat az üzemeltető a jelen dokumentumban foglaltaknak megfelelően kezelje.

4. Az adatkezelés célja:
A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja az oldal szolgáltatásainak igénybevétele. A személyes adatok harmadik fél részére csak a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként közreműködő partnerek (pl. futárszolgálat) felé kerül továbbításra. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja

5. Az adatkezelés időtartama:
a. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó regisztrálva van a honlapon.
b. A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a szolgáltató törli az adatokat.
c. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti.
d. A szolgáltató a felhasználási feltételekben meghatározott feltételek esetén átmenetileg korlátozhatja a felhasználó működését a szolgáltatásban. Ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor!

6. A személyes adatok törlése:
A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben, a webaruhaz@jupiter-real.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli ezeket az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

7. Technikai jellegű adatok rögzítése:
A szolgáltatás használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. Az adatmentésnek technikai jellegű célja van, a rendszer működéséhez elengedhetetlen.

8. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:
A szolgáltató  fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

9. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:
A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Adatkezelési elveinket, amely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán. Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az webaruhaz@jupiter-real.hu címre kell eljuttatni, amire 15 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

10. Jogérvényesítési lehetőségek:
A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát az webaruhaz@jupiter-real.hu e-mail címen.

Szerzői jogi nyilatkozat

A webáruház oldalán megjelenő tartalmat (fotókat, képeket, logót, adatokat, tipográfiai és design elemeket) szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével történhet.

A fent írtak alapján Szolgáltató a szellemi terméke tekintetében szerzőnek minősül és ezért szerzői jogi védelem illeti meg a fent írtak alapján.

Ha Szolgáltató és más személy között szellemi terméke egészben vagy részben történő felhasználása tekintetében megállapodás nem született, úgy tehát Szolgáltató és más személy között nincs- a jogszabály által megkövetelt – írásba foglalt felhasználási szerződés, így annak hiányában más személy a szellemi terméket használni nem jogosult sem részben sem pedig egészben. Ha pedig mégis használja úgy jogsértést követ el, amelynek jogkövetkezményei a következők a Ptk. szerint:

86. § (1) A szellemi alkotás a törvény védelme alatt áll.

87. § (1) Akinek szellemi alkotáshoz fűződő jogát megsértik – a külön jogszabályban meghatározott védelmen kívül – a személyhez fűződő jogok megsértése esetén irányadó polgári jogi igényeket támaszthatja.

84. § (1) Akit személyhez fűződő jogában megsértenek, az eset körülményeihez képest a következő polgári jogi igényeket támaszthatja:
a) követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
b) követelheti a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
c) követelheti, hogy a jogsértő nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről vagy költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;
d) követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását a jogsértő részéről vagy költségén, továbbá a jogsértéssel előállott dolog megsemmisítését, illetőleg jogsértő mivoltától megfosztását;
e) kártérítést követelhet a polgári jogi felelősség szabályai szerint.
(2) Ha a kártérítés címén megítélhető összeg nem áll arányban a felróható magatartás súlyosságával, a bíróság a jogsértőre közérdekű célra fordítható bírságot is kiszabhat.
(3) E szabályok irányadók akkor is, ha a jogsértés tilos reklám közzétételével történt.”

A fentieken túl büntető jogi jogkövetkezményekkel is számolhat a szerzői jogot megsértő személy:

Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése

329/A. § (1) Aki másnak a szerzői jogról szóló törvény alapján fennálló szerzői vagy ahhoz kapcsolódó jogát haszonszerzés végett, vagy vagyoni hátrányt okozva megsérti, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.
(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a szerzői jogi törvény szerint a magáncélú másolásra tekintettel a szerzőt, illetve a kapcsolódó jogi jogosultat megillető üreshordozó díj, illetve reprográfiai díj megfizetését elmulasztja….”

A Szerzői jogi törvény is meghatároz jogkövetkezményeket a következők szerint:

94. § (1) Jogainak megsértése esetén a szerző a jogsértővel szemben – az eset körülményeihez képest – a következő polgári jogi igényeket támaszthatja:
a) követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
b) követelheti a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
c) követelheti, hogy a jogsértő – nyilatkozattal vagy más megfelelő módon – adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;
d) követelheti, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról;
e) követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését;
f) követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését.
(2) A szerzői jog megsértése esetén a szerző a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést is követelhet.
(3) A szerző az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott igényt azzal a személlyel szemben is támaszthatja, akinek szolgáltatásait a jogsértés elkövetéséhez igénybe vették.
(4) A szerző az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott igényt azzal a személlyel szemben is támaszthatja, aki
a) kereskedelmi mértékben birtokolta a jogsértéssel érintett dolgokat;
b) kereskedelmi mértékben vette igénybe a jogsértéssel érintett szolgáltatásokat;
c) kereskedelmi mértékben nyújtott szolgáltatást a jogsértés elkövetéséhez;
(10) A bíróság a szerző kérelmére elrendelheti a határozatnak a jogsértő költségére történő nyilvánosságra hozatalát. A nyilvánosságra hozatal módjáról a bíróság dönt. Nyilvánosságra hozatalon kell érteni különösen az országos napilapban, illetve az internet útján történő közzétételt.”